De missie van de stichting is het realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling met een belangrijke impact op de samenleving

Zodra er nieuws is over een nieuwe conferentie Duurzaam leren, dan wordt dat hier vermeld.

Voor informatie: info@duurzaamleren.nl

DOELEN VAN DE STICHTING DUURZAAM LEREN

Onze  stichting wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame samenleving. Dat is een samenleving, waarin de  behoeften van de huidige generatie worden gerealiseerd, zonder dat daarmee voor  toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar worden gebracht om ook in hun  behoeften te kunnen voorzien.

Aan de bewustwording van dit denken en deze houding kunnen scholen een  belangrijke bijdrage leveren. Door kinderen te leren om te gaan met de  problemen van nu én van de toekomst  op een manier die bijdraagt aan een wereld die voor iedereen de moeite waard is  om in te leven; zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.  Systeemdenken is hiervoor een belangrijk instrument. Onze doelstelling is dan  ook dat systeemdenken op elke school in Nederland geïntegreerd wordt in het  onderwijsprogramma.          

In Nederland zijn acties en deelplannen vastgelegd in het "Actieprogramma voor duurzame ontwikkeling". Het bestaat uit twee delen: een internationale en nationale strategie. Volgens plan moet Nederland binnen 30 jaar zijn overgestapt naar een duurzame samenleving. Daarvoor zijn ingrijpende (inter-)nationale maatschappelijke veranderingen nodig. Ook de bijdrage van burgers hierbij is van groot belang.

De Stichting duurzaam leren, wil zich inspannen een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen zoals deze zijn verwoord in het bovengenoemde actieprogramma.